Παρουσίαση Ν. 4403/2016 για τις οικονομικές καταστάσεις ΑΕ και ΕΠΕ

Την 7η Ιουλίου 2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4403/2016 ο οποίος προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία σε συγκεκριμένα άρθρα της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις Διαχείρισης των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (κυρίως) και τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την "πολυμορφία".

Ο νόμος αυτός, μεταξύ άλλων, επιφέρει αρκετές αλλαγές στον Κ.Ν. 2190/1920 και μια αλλαγή στον Ν. 3693/2008 περί υποχρεωτικών ελέγχων. Η Moore Stephens επεξεργάστηκε το Νόμο και ετοίμασε μια σύντομη περίληψη των βασικών αλλαγών που επιφέρει.
VzRzdiZzZmvBBsd8lmUXQ.png