Αποτελέσματα εφαρμογής φορολογικού πιστοποιητικού 2011-2014

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) συμμετέχοντας στην εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών (ΣΕΒ) την 23/3/2016 με θέμα «Η ανάγκη για ένα επενδυτικό σοκ: Φορολογικά Κίνητρα, Άρση Αντικινήτρων και Επενδύσεις», παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε για την εφαρμογή του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού για την περίοδο 2011-2014.

Ανάμεσα στα βασικότερα αποτελέσματα ήταν η διεύρυνση της ετήσιας φορολογικής βάσης κατά € 1,46 δις κατά μέσο όρο, με το όφελος για το δημόσιο να ανέρχεται σε ποσό περίπου € 400 εκατ. ετησίως. Επιπλέον, για το σύνολο της τετραετίας 2011-2014, προέκυψαν παρατηρήσεις στις σχετικές εκθέσεις των νομίμων ελεγκτών τουλάχιστον € 165 εκ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, με βάση την έρευνα, παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση, ενισχύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων και μειώνεται ο χρονικός ορίζοντας είσπραξής τους λόγω της συχνότητας των ελέγχων φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ οι ελεγχόμενες εταιρείες είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις τους, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για «προβλέψεις» φόρων ανέλεγκτων χρήσεων.