Εξελίξεις για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, έχει ζητήσει την παράταση έναρξης εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) κατά ένα έτος. Δεδομένου ότι τα Ε.Λ.Π. έχουν τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 για περιόδους που αρχίζουν απο την 1η Ιανουαρίου 2015, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάθεση της έναρξης εφαρμογής τους είναι η θέσπιση σχετικού νόμου.

Στα τελευταία νομοσχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί προς επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή δεν προβλέπεται κάποια διάταξη σχετικά με την άρση της υποχρέωσης της εφαρμογής των ΕΛΠ απο την 1η Ιανουαρίου 2015. Ο λόγος φαίνεται να είναι το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί τρόπος να καλυφθούν τα τεράστια νομικά και τεχνικά κενά που ανακύπτουν από την αιτούμενη παράταση έναρξης εφαρμογής των ΕΛΠ.

Προαπαιτούμενο είναι η ‘’αναβίωση’’ των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και εγκυκλίων τα οποία έχουν καταργηθεί με το άρθρο 38 του Ν.4308/2014 (βασικά άρθρα του Ν.2190/1920, το Ε.Γ.Λ.Σ., κ.ά). Το γεγονός της ‘’αναβίωσης’’ του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου γίνεται ακόμα δυσκολότερο αν αναλογιστεί κανείς και την ψήφιση του Ν.4336/2015, τον Αύγουστο του 2015, ο οποίος μεταξύ άλλων στο άρθρο 2 κατάργησε τις μέχρι τότε υφιστάμενες διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Συνοψίζοντας, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014 είναι εν ισχύ για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν απο την 1η Ιανουαρίου 2015 (ισολογισμοί με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015 και εντεύθεν).