Παναγιώτης Βαρελάς

Tax Consulting Partner

Παναγιώτης Βαρελάς

Υπηρεσίες

  • Εταιρικός φόρος
  • Καταπιστεύματα και κληρονομητέα περιουσία
  • Φορολογία φυσικών προσώπων

Τομείς

  • Family offices
  • Owner managed business
  • Ναυτιλία και μεταφορές
  • Ξενοδοχεία και Τουρισμός
Ο Παναγιώτης Βαρελάς είναι ο υπεύθυνος του φορολογικού τμήματος και partner της εταιρίας μας από το 2002. Έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα φορολογίας νομικών προσώπων, Φ.Π.Α και transfer pricing.

Εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σχετικά με τη φορολογία και φορολογικές απαλλαγές ναυτιλιακών εταιριών καθώς και σε θέματα διεθνούς φορολόγησης.

Ο Παναγιώτης έχει κυρίως ασχοληθεί με θέματα φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων, πραγματοποιώντας εξαίρετο έργο στο φορολογικό σχεδιασμό οικογενειακών επιχειρήσεων. Ο Παναγιώτης είναι νόμιμος ελεγκτής στην Ελλάδα.