Αλλαγές στο Νέο Έντυπο Ε1 Φορολογικού Έτους 2017 που αφορούν τη δήλωση των Ναυτιλιακών Μερισμάτων

Download δημοσίευσης Μοιραστείτε
Αλλαγές στο Νέο Έντυπο Ε1 Φορολογικού Έτους 2017 που αφορούν τη δήλωση των Ναυτιλιακών Μερισμάτων

(Περίληψη άρθρου): Μετά την Κύρωση Πρόσθετης Πράξης του Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας ημερομηνίας 28.6.2017 με τον Ν.4484/2017 άρθρο 32, ισχύει ότι κατ΄ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 43Α του Ν. 4172/2013, και για όλη τη διάρκεια ισχύος του Συνυποσχετικού, για τους μετόχους των πλοιοκτητριών εταιρειών, η εισφορά αλληλεγγύης επί των ναυτιλιακών μερισμάτων τους επιβάλλεται μόνο στο ποσό αυτών που εισάγεται στην Ελλάδα.

Απόρροια των ανωτέρω, στο νέο έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1 εισήχθησαν οι νέοι κωδικοί 429-430 στους οποίους αναγράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί στο εξωτερικό, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν τεκμήρια, εκτός αν τα ποσά αυτά αποτελούν μεν εισόδημα από μερίσματα, ενώ δεν υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης λόγω μη-εισαγωγής τους στην Ελλάδα. Παράλληλα στου κωδικούς 659-660 έγινε τροποποίηση στον πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα εισοδήματα–ναυτιλιακά μερίσματα, που εισάγονται στην Ελλάδα.