Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)

Download δημοσίευσης Μοιραστείτε
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)

(Περίληψη άρθρου): Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα 2 αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με τις οποίες κρίθηκε οτι το Δημόσιο δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τη χρήση του 2011 εφόσον για τη χρήση αυτή είχε εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη (λευκό φορολογικό πιστοποιητικό) και εφόσον δεν είχαν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις απο τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που είχε δικαίωμα να κάνει το Δημίσιο εντός 18 μηνων από την υποβολή της έκθεσης των Ορκωτών στην ηλεκτρονική βάση της ΓΓΠΣ. 

Παρόλο που το φορολογικό πιστοποιητικό έχει πλέον προαιρετικό χαρακτήρα , πεποίηθησή μας είναι οτι ο θεσμός θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο μέλλον καθώς παράγει αξία τόσο για το δημόσιο τομέα (συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων), αλλά και για τις ελεγχόμενες εταιρείες.