Εκθέσεις Δέουσας Επιμέλειας

Download δημοσίευσης Μοιραστείτε
Οι εκθέσεις “Δέουσας Επιμέλειας” (Due Dilligence) ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους, υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις και έτσι να βελτιώσουν την απόδοση της επένδυσής σας, ενώ χρησιμοποιούνται σε ένα εύρος συναλλαγών, όπως τις εξαγορές, πωλήσεις, είσοδο σε χρηματιστήριο ή χρηματοδότηση από τράπεζες. Μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • Ανάλυση των ιστορικών συναλλαγών, περιουσιακών στοιχείων και ταμειακών ροών
  • Επισκόπηση της πρόσφατης δραστηριότητας, ανάλυση των τελευταίων δώδεκα μηνών και σύγκριση με τα προηγούμενα έτη
  • Αξιολόγηση των προβλέψεων καθώς και της δυναμικής των ταμειακών ροών και κεφαλαίου κίνησης
  • Προσδιορισμό των θεμάτων ολοκλήρωσης, όπως αναλύσεις επί των εσόδων και του συνολικού δανεισμού
  • Ποσοτικοποίηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
  • Αναλύσεις και αξιολόγηση ανειλημμένων υποχρεώσεων
  • Αξιολόγηση ενδεχομένων υποχρεώσεων
  • Αξιολόγηση συστημάτων αναφορών προς τη διοίκηση (τμήμα πληροφορικής, εσωτερικός έλεγχος)